Loading...

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КНАУФ

Вашиот сојузник во штедењето на енергијата

Knauf Insulation е еден од водечките светски производители на изолациони материјали, со преки 30 фабрики во Европа и Америка, во кои се произведуваат камена минерална волна, стаклена минерална волна, дрвена волна и друго.

СОВРЕМЕН НАЧИН НА ГРАДБА

Современиот начин на изградба на објектите подразбира да во сите фази се почитуваат највисо-
ките светски стандарди. Посебно се внимава да просторот во кои живеат луѓето пружи највисок топлотен и акустичен комфор, како и сигурност од пожар во исто време. Имајќи во предвид дека објектите се големи потрошувачи на енергија, и тоа преку 40% од вкупната потрошена енергија, секој од нас треба да размислува и околу смалувањето на енергијата која е потребна за загревање и ладење на објектот.

Една од најефикасните мерки за постигнување на поволна клима на внатрешните простории и заштеда на енергија е во вградувањето на изолација.

СТАКЛЕНА МИНЕРАЛНА ВОЛНА
СО

ECOSE ТЕХНОЛОГИЈА

Knauf Insulation е познат на пазарот не само по понудата на производите од камена
волна, веќе и по новата генерација на изолација од стаклена минерална волна со
ECOSE Technology.

СТАНДАРДИ

Сите наши производи се усогласени со барањата на европските и националните стандарди за изолацијата од минерална вона со постојан напредок во задоволувањето на се поважните еколошки, здравствени и дезбедносни аспекти во процесот на производство. - CE знак - Сертификат за усогласеност
                 со стандардот EN 13162
- EUCEB - Европски сертификационен одбор за
                 производство на минерална волна
- ISO 9001:2001 - Систем за менаџмент на квалитетот
- ISO 9001:2004 - Систем за менаџмент за заштита
                                на животната средина

ИЗОЛАЦИЈА КНАУФ CLASSIC 040 СО ECOSE ТЕХНОЛОГИЈА

Knauf Insulation Classic 040 е стаклена минерална волна, со ECOSE Technology, која е испорачува во ролни. Се применува кај таваници и спуштени плафони, коси кровови, внатрешни и надворешни ѕидови. Основни карактеристики:
- Одлични термоизолациони карактеристики
- Висока отпорност на пожар
- Едноставна и лесна монтажа
- Димензионална стабилност
   - идеално го потполнува секој простот
- Корист од ECOSE Technology:
   - мека на допир
   - помалку прашина
   - без мирис
   - лесно се сечи

*димензии и паковање

ПРИМЕНА

Classic 040 со ECOSE Technology е наменет за повеќенаменска употреба. Може да се користи за коси кровови како термоизола- ционен материјал, кој се поставува во просторот меѓу кровната конструкција.Лесно се поставува во систенот од тавански греди и се постигнува добар топлотен и звучен ефект.

СТАКЛЕНАТА МИНЕРАЛНА
ВОЛНА Е ЕКОЛОШКА


Изолацијата од минерална волна се смета за најдобар изолационен материјал според неговото минимално влијание на животната средина.Основни суровини кои се користат во производството се песок и рециклирано стакло, и двата природни и обновливи материјали.

КАТАЛОГ СО ПРОИЗВОДИ


КАМЕНА МИНЕРАЛНА ВОЛНА

За разлика од истанатите видови на изолациони материјали, камената
минерална волна е единствен термоизолационен материјал кој во исто време
обезбедува топлотна и звучна заштита, како и заштита на објектот од пожар
а исто така е и водоотпорна, паропропусна, отпорна на хемикалии и
микроорганизми, долготрајна и се рециклира.

Со помош на најсовремена технологија, Кнауф изолацијата произведува
широк спектар на производи од камена минерална волна со врвен квалитет за
најразлични примени, и тоа: коси и рамни кровови, надворешни и внатрешни
преградни ѕидови, подови и меѓу спратни конструкции.

ИЗОЛАЦИЈА КНАУФ KR SK

Изолациона плоча за кос кров, таваница, спуштен плафон.

Knauf Insulation KR SK е компактна плоча од камена минерална волна, со постојана густина и спаѓа во меките прозиводи. Овај производ не гори, отпорен е на висока температура, на вода и стареење, и е хемиски неутрален. Основни карактеристики:
- Топлотна изолација - ниска вредност на коефициентот за топлотна проводливост
- Заштита од пожар - класа реакција на пожар А1,
огноотпорен материјал
- Звучна изолација - одлична звучна изолација поради густата,
влакнеста структура на материјалот

*димензии и паковање

*технички карактеристики

ПРИМЕНА

Oвај производ е наменет за топлотна и звучна изолација како и заштита од пожар кај коси кровови, таваници и спуштени плафони - места каде поставената изолација не е изложена на оптеретување.Во зависност од степенот на проветрувања на кровната конструкција, односно слојот над изолациониот материјал, препорачано е вградување на парна брана од топлата страна на изолацијата на кровот.

ИЗОЛАЦИЈА КНАУФ KR SKG

Knauf Insulation KR SKG е компактна плоча од камена
минерална волна, со постојана густина и спаѓа
во меките прозиводи за преградни сувомонтажни
ѕидови. Овај производ не гори, отпорен е на висока
температура, на вода и стареење, и е хемиски
неутрален. Основни карактеристики:
- Топлотна изолација - ниска вредност на коефициентот за топлотна проводливост
- Заштита од пожар - класа реакција на пожар А1,
огноотпорен материјал
- Звучна изолација - одлична звучна изолација поради густата,
влакнеста структура на материјалот

*димензии и паковање*технички карактеристики

ПРИМЕНА

Oвај производ е наменет за топлотна и звучна изолација како и заштита од пожар кај сувомонтажни преградни ѕидови, кај кои е потребно задоволување на стандардите за отпорност од F30 до F90 Поради големата отпорност према протокот на воздух r> 5kNs/m2 и густата влакнеста структура се користат и како системи за звучна изолација

КАМЕНАТА МИНЕРАЛНА
ВОЛНА Е ЕКОЛОШКА


Изолацијата од минерална волна се смета за најдобар изолационен материјал според неговото минимално влијание на животната средина.Основни суровини кои се користат во производството се песок и рециклирано стакло, и двата природни и обновливи материјали.

КАТАЛОГ СО ПРОИЗВОДИ


ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

изолација

изолација

изолација

изолација

изолација

камена волна

екструдиран полиестер