Loading...

МАТЕРИЈАЛИ ЗА СУВА ГРАДБА

Ѕидови - значителна заштеда на трошоците со Ригипс

Со Ригипс ѕидните системи можат рационално да се обложат веќе постоечките ѕидови,можат да се постават преградни ѕидови со значителна заштеда на трошоци и време. Ригипс плочите исто така можат да се лепат на ѕидовите со користење на лепакот за гипс картонски плочи Rifix.

СОВРЕМЕН НАЧИН НА ГРАДБА

Со употреба на соодветен изолационен материјал се добиваат значителни подобрувања на звучната и топлотната заштита. Преградни ѕидови и ѕидни облоги Ригипс се со значителни предности. Со користење на Ригипс монтажните ѕидови во градењето, во споредба со конвенционалните ѕидови, се постигнува забележителна заштеда на трошоци. Шуплината позади ѕидот е идеална за рационално спроведување на инсталации од сите видови.

На спремната сува, рамна површина може да се нанесува боја за ѕидовите, тапетите или керамичките плочки.

ПОТКРОВЈЕ - ПРОШИРУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР СО РИГИПС СИСТЕМИТЕ

Изградбата на поткровје нуди најповолна можност за добивање на нов простор за живеење, што е причина за подобро искористување на постоечкиот простор и брзо оспособување на дополнителен простор за живеење. За реконструкција и реновирање на поткровјето треба секогаш да се консултира стручно лице кое ќе понуди најдобро можно решение за Вашиот простор. Ригипс секогаш нуди комплетна услуга - квалитетен производ со стручни совети, консултации за сите ваши потреби.

Со комбинација на Ригипс-плочите и материјалите за звучна и топлотна изолација, Ригипс системите ги исполнуваат сите барања на една економична и комфорна градба.

ПРОИЗВОДИ


Производната палета на Ригипс е поделена на неколку делови - т.е. производите се групирани:

- Ригипс плочи
- Ригипс плочи за посебна употреба
- Ригипс плочи за плафони и акустични плочи
- Ригипс прашкасти производи
- Ригипс профили, потконструкции и метална галантерија
- Ригипс санитарни елементи
- Ригипс системи за огноотпорност (канали и ревизиони шахти)
- Ригипс алати

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ


ПРАШКАСТИ МАТЕРИЈАЛИ

ПРОИЗВОДИ

- лепило за ѕидање на блокови
- лепило за изолациони материјали
- лепило за керамички плочки
- лепило за гипс-картонски плочи
- глет маса за глетовање
- внатрешен малтер
- цементен малтер
- цементен водоотпорен малтер

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ

ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

тавански системи

градежни материјали

прашкасти материјали

прашкасти материјали

прашкасти материјали

бои и лакови

адитиви за бетон